Loe renditingimusi

Renditingimused

ÜLDTINGIMUSED
Rendile andjaks on OÜ MZ AUTO , rentnikuks füüsiline või juriidiline isik, kellega rendileandja sõlmib lepingu. Poolte vahel sõlmitakse rendileping, kuhu märgitakse renditavad seadmed, renditasu ja muud kokkulepped. Lepingu esemeks on renditav tööriist, seade või muu vara, mis on fikseeritud lepingus. Lepingu objektiks aadress, kus seadet kasutatakse (võimalikud erikokkulepped, kui seadet kasutatakse erinevatel aadressidel).

Süsteemis tööriista või seadme broneerimisel teeb rendile andja rendile võtjale oferdi (pakkumuse). Leping loetakse sõlmituks nõustumuse (aktsepti) andmisel tööriista või seadme üleandmisega rendile andja poolt ja rendile võtja poolt selle vastuvõtmisega. Leping kehtib päevast, mil seade väljastatakse rentnikule kuni päevani, millal see tagastatakse. Rendiperioodi pikkust arvestatakse päevades (1 päev = 24 tundi). Rendiperioodi viimaseks päevaks on seadme tagastamise kuupäev. Kui seade tagastatakse rendileandjale enne kella 10:00, on rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnev kalendripäev.

RENDITASU
Renditasu on kehtiva hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind. Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, paigaldusele ja kütusele. Renditasu makstakse arve alusel vastavalt arvel näidatud maksetähtajale. Füüsilisest isikust rentijad maksavad renditasu seadmete kättesaamisel kui selles pole eelnevalt kokku lepitud teisiti. Rendileandjal on õigus kehtestada vastavalt renditava seadme maksumusest tulenevalt tagatisraha, mille suuruse määrab rendileandja. Tagatisrahalt ei ole õigus nõuda intressi ja see kuulub tagastamisele pärast renditavate seadmete tagastamist rendileandjale. Seadme tagastamine fikseeritakse lepingus.

POOLTE KOHUSTUSED
Rentnik on kohustatud kasutama seadet heaperemehelikult vastavalt seadme kasutusotstarbele, sealjuures järgima seadme kasutamisel kõiki kasutusjuhendeid ja ohutuseeskirju ning kandma nõuetekohaseid kaitsevahendeid. Teavitama koheselt rendileandjat seadmel tekkinud kahjustustest, tööfunktsioonide häiretest, leketest või seadme hävimisest, samuti kaotsi minekust. Rentnik on kohustatud mitte andma seadet ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandate isikute kasutusse. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. 

Rendileandja on kohustatud tagama seadme üleandmise rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti veenduma, et seade oleks tehniliselt töökorras vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Samuti on rendileandja kohustatud teostama seadmel jooksvat hooldust ja remonti, mis on tekkinud seadme normaalsest kulumisest. 

RENTIMINE JA TAGASTAMINE
Seade väljastatakse rentijale kokkulepitud kohas pärast rendilepingu sõlmimist. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Seadmel esinevate probleemide osas tuleb pretensioonid esitada ühe tööpäeva jooksul. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad Rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud seadme kasutamisel ning kahjude eest, mis renditud vara võib rentnikule tekitada. Rentnik peab seadme tagastama puhastatult ja samas tehnilises seisus, millises ta selle rentimisel sai. Mitte puhta seadme tagastamisel puhastab rendileandja selle rentniku kulul.

VASTUTUS
Rentnik vastutab rendiperioodi ajal seadme kadumise, hävimise või kahjustumise eest välja arvatud rikete eest, mis on seotud seadme tavapärase kulumisega. Seadme kadumise või hävimise korral hüvitab rentnik selle rendileandjale uushanke hinna ulatuses, kahjustuste korral remondikulud. Seadme katki mineku korral rendiperioodi jooksul vastutab rendileandja seadme väljavahetamise või selle remondi eest. Rendileandja ei vastuta seadme katkimineku või tema tööfunktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral rendiperioodi jooksul rentnikule tekitatud kahjude (saamata jäänud tulu, nõuded kolmandate isikute vastu, viivitused planeeritud töös) eest.

LEPINGU KEHTIVUS JA MUUD TINGIMUSED
Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

Pooltevahelised lepingut puudutavad teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.

ÜLDTINGIMUSED
Rendile andjaks on OÜ MZ AUTO , rentnikuks füüsiline või juriidiline isik, kellega rendileandja sõlmib lepingu. Poolte vahel sõlmitakse rendileping, kuhu märgitakse renditavad seadmed, renditasu ja muud kokkulepped. Lepingu esemeks on renditav tööriist, seade või muu vara, mis on fikseeritud lepingus. Lepingu objektiks aadress, kus seadet kasutatakse (võimalikud erikokkulepped, kui seadet kasutatakse erinevatel aadressidel).

Süsteemis tööriista või seadme broneerimisel teeb rendile andja rendile võtjale oferdi (pakkumuse). Leping loetakse sõlmituks nõustumuse (aktsepti) andmisel tööriista või seadme üleandmisega rendile andja poolt ja rendile võtja poolt selle vastuvõtmisega. Leping kehtib päevast, mil seade väljastatakse rentnikule kuni päevani, millal see tagastatakse. Rendiperioodi pikkust arvestatakse päevades (1 päev = 24 tundi). Rendiperioodi viimaseks päevaks on seadme tagastamise kuupäev. Kui seade tagastatakse rendileandjale enne kella 10:00, on rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnev kalendripäev.

RENDITASU
Renditasu on kehtiva hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind. Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, paigaldusele ja kütusele. Renditasu makstakse arve alusel vastavalt arvel näidatud maksetähtajale. Füüsilisest isikust rentijad maksavad renditasu seadmete kättesaamisel kui selles pole eelnevalt kokku lepitud teisiti. Rendileandjal on õigus kehtestada vastavalt renditava seadme maksumusest tulenevalt tagatisraha, mille suuruse määrab rendileandja. Tagatisrahalt ei ole õigus nõuda intressi ja see kuulub tagastamisele pärast renditavate seadmete tagastamist rendileandjale. Seadme tagastamine fikseeritakse lepingus.

POOLTE KOHUSTUSED
Rentnik on kohustatud kasutama seadet heaperemehelikult vastavalt seadme kasutusotstarbele, sealjuures järgima seadme kasutamisel kõiki kasutusjuhendeid ja ohutuseeskirju ning kandma nõuetekohaseid kaitsevahendeid. Teavitama koheselt rendileandjat seadmel tekkinud kahjustustest, tööfunktsioonide häiretest, leketest või seadme hävimisest, samuti kaotsi minekust. Rentnik on kohustatud mitte andma seadet ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandate isikute kasutusse. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. 

Rendileandja on kohustatud tagama seadme üleandmise rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti veenduma, et seade oleks tehniliselt töökorras vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Samuti on rendileandja kohustatud teostama seadmel jooksvat hooldust ja remonti, mis on tekkinud seadme normaalsest kulumisest. 

RENTIMINE JA TAGASTAMINE
Seade väljastatakse rentijale kokkulepitud kohas pärast rendilepingu sõlmimist. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Seadmel esinevate probleemide osas tuleb pretensioonid esitada ühe tööpäeva jooksul. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad Rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud seadme kasutamisel ning kahjude eest, mis renditud vara võib rentnikule tekitada. Rentnik peab seadme tagastama puhastatult ja samas tehnilises seisus, millises ta selle rentimisel sai. Mitte puhta seadme tagastamisel puhastab rendileandja selle rentniku kulul.

VASTUTUS
Rentnik vastutab rendiperioodi ajal seadme kadumise, hävimise või kahjustumise eest välja arvatud rikete eest, mis on seotud seadme tavapärase kulumisega. Seadme kadumise või hävimise korral hüvitab rentnik selle rendileandjale uushanke hinna ulatuses, kahjustuste korral remondikulud. Seadme katki mineku korral rendiperioodi jooksul vastutab rendileandja seadme väljavahetamise või selle remondi eest. Rendileandja ei vastuta seadme katkimineku või tema tööfunktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral rendiperioodi jooksul rentnikule tekitatud kahjude (saamata jäänud tulu, nõuded kolmandate isikute vastu, viivitused planeeritud töös) eest.

LEPINGU KEHTIVUS JA MUUD TINGIMUSED
Iga leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu sõlmimist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või need lahendatakse kohtus. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

Pooltevahelised lepingut puudutavad teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.

Auto katusetelk Procamp 1000 series

Auto katusele paigaldatav katusetelk – hardshell ehk kõvakattega mudel. Lihtne avada ja sulgeda, kokkupakitult väga kompaktne. Vajalik sõiduki katuseraamide olemasolu (dünaamiline kandevõime minimaalselt 85kg). Siseneda saab kõigist neljast suunast, kõigil avadel sääsevõrgud. Mahutab 2-3 inimest (kandevõime kuni 220kg). Rendihind sisaldab paigaldust ja eemaldust.

Mõõdud 210x125x29cm (avatuna 96cm). Kaal 83kg, kandevõime kohapeal 220kg. Kaasas on teleskoopredel, kattega poroloonmadrats, LED-valgusti. Kinnitussiinide vahe 55cm.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel. Keerulisemate ja aeganõudvamate (erikujuga katusetalad jne) paigalduste puhul jätame õiguse küsida lisatasu. 

HIND: 75€/3 päeva (miinium 3 päeva), nädal 120€.

Auto katusetelk Thule Tepui Kukenam 3

Auto katusele paigaldatav katusetelk – fold-out ehk lahti klapitav mudel. Lihtne avada ja sulgeda, kokku pakitult väga kompaktne. Valmistatud 260g polüpuuvillast (600den), mis tagab vastupidavuse kõigi aastaaegade ilmastikutingimustele. Vajalik sõiduki katuseraamide olemasolu (dünaamiline kandevõime minimaalselt 60kg). Mahutab kuni 3 inimest (kandevõime kuni 180kg). Rendihind sisaldab paigaldust ja eemaldust.

Mõõdud 122x143x31cm (avatuna 244x143x132cm). Kaal 60kg, kandevõime kohapeal 272kg. Kaasas on teleskoopredel, kattega poroloonmadrats. Kinnitussiinide vahe 86cm.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel. Keerulisemate ja aeganõudvamate (erikujuga katusetalad jne) paigalduste puhul jätame õiguse küsida lisatasu. 

HIND: 75€/3 päeva (miinium 3 päeva), nädal 120€.

Fjord 30 DWT bussitelk

Bussi või maasturi kõrvale paigaldatav suur telk, mis sobib ideaalselt pikemateks peatusteks – kinnitub katusereelingute külge. Selline telk on hea abivahend, kui soovid enda asjad näiteks päevasel ajal koos telgiga kämpingusse jätta ja ise sõidukiga ümbruskonda avastama minna. Telgil on kaasas sisemine eraldi osa, kus mahub magama 2-3 inimest (kaasa võimalik rentida õhkmadratsid)

Pikenduse kõrgus 180-220cm, telgi sügavus/laius 240/340cm, materjal Texolan 30 polüuretaankattega (väga hea ilmastikukindlus), kaal kokkupakitult 14kg. 

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 15€/24h, pikemad perioodid kokkuleppel

Telk Coleman Rock Springs 3 (3 inimest)

Avar 3 inimese kuppeltelk suvisteks puhkusepäevadeks. Mõõdud 190x325x125cm, veepidavus 3000mm, kaal 4kg. Eeskojaga. Kaasa võimalik saada õhkmadratsid koos pumbaga.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Thule Motion XT XL katuseboks

Stiilne ja ruumikas Thule katuseboks. Kesklukustus ehk avamine/sulgemine ühest lukust ja mõlemale poole avanev kaas.  Mõõdud 215×91,5x44cm (pikkus/laius/kõrgus), lubatud kaal kuni 75kg ja mahutavus kuni 500L. Vajalik auto katusereelingute olemasolu. PowerClick kiirkinnitustega.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: Paigaldus 15€, edasi 15€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Hapro Carver 6.5 + Masterfit katuseboks

Praktiline ja lihtsa ehitusega Hapro katuseboks. Kesklukustus ehk avamine/sulgemine ühest lukust ja mõlemale poole avanev kaas.  Mõõdud 191x81x42cm (pikkus/laius/kõrgus), lubatud kaal kuni 50kg ja mahutavus kuni 410L. Vajalik auto katusereelingute olemasolu. Masterfit kiirkinnitustega.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: Paigaldus 15€, edasi 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Thule Polar 700 katuseboks

Suur ja tugev Thule Polar 700 katuseboks/suusaboks. Mõõdud 232x69x37cm, lubatud kaal kuni 50kg ja mahutavus kuni 420L. Vajalik auto katusereelingute olemasolu. Thule katusekinnitused on kaasas.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: Paigaldus 15€, edasi 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Akujaam / Inverter Jackery 1000EU

Kaasaskantav akujaam, millel on päiksepaneeli lisavõimalus. Mahutavus 1002Wh (21.6V, 46.4Ah). Liidesed: autolaadija (12V, 30V, 164W max), 2x USB-A, 2x USB-C ja 2x AC väljund (110VAC, 1000W, kuni 2000W tippvoolutugevus). Laadimisaeg: AC adapteriga 7 tundi, 12V autolaadijaga 14 tundi. Ühenduseks kaasas sigaretisüütajasse minev variant ja seinakontakti sobiv variant. BMS, ülepingekaitse ja lühisekaitse.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 15€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Termoelektriline külmik Dometic Tropicool TCX21

Kaasaskantav termoelektriline 21 liitrine külmik, mis töötab režiimidel 12/24/230v. Külmiku jahutusfunktsioon jahutab 230v vooluvõrgus kuni 1 kraadini ümbritsevast temperatuurist (max. 27 kraadi alla ümbritseva õhu temperatuuri). Soojendusfunktsioon kuni 65 kraadi. Mõõdud 450 x 420 x 303mm, kaal 6kg. Ühenduseks kaasas sigaretisüütajasse minev variant ja seinakontakti sobiv variant.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Kompressorkülmik Dometic CoolFun CK 40D Hybrid

Kaasaskantav mitmeotstarbeline kompressorkülmik/sügavkülmik. Töötab režiimidel 12/24/230v. Maht 38 liitrit. Külmiku jahutusfunktsioon jahutab 230v vooluvõrgus kuni -30 kraadi ümbritsevast temperatuurist. Väga võimas vahelduvvoolu kompressor, püsivalt muutuvas temperatuurivahemikus +10 kuni -15 kraadi. Mõõdud 520 x 454 x 515mm, kaal 22kg. Ühenduseks kaasas sigaretisüütajasse minev variant ja seinakontakti sobiv variant.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

JBL kaasaskantav peokõlar Encore Essential + mikrofon

JBL sangaga kaasaskantav peokõlar. Sisaldab akut, mis peab vastu kuni 6 tundi (võimalik ühendada ka 220v toitele). Väga hea JBL kõlaritele omane heli ja väga tugev bass (reguleeritav) – kokku võimsus 100W. Erksad valgusefektid, Bluetooth ühildavus ja JBL Original Pro Sound heli on vaid mõned PartyBox Encore Essential fantastilised omadused. Teeb iga ürituse lõbusaks!

• Nutirakenduse kaudu juhitav

• Mikrofoni sisend + Karaoke mikrofon Thompson

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Brunner kaasaskantav köögimoodul

Tugeva alumiiniumraamiga lihtsalt kokkupakitav praktiline ja kvaliteetne Brunner köögimoodul. Mõõdud kokkupakitult (kandekotis) 102mm x 13mm x 59mm, lahtipakitult 99mm x 51mm x 115mm. Kaal 8,9 kg. Kaasa võimalus saada mobiilne induktsioonpliit ja gaasi matkapliit.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Matka gaasipliit 

Kaasaskantav gaasi matkapliit. Mõõdud 10cm x 36cm x 32cm. 

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Mobiilne induktsioonpliit 2000w

230v pealt töötav induktsioonpliit max. võimsusega 2000w. Elektri olemasolul väga hea abimees kiirelt toitude valmistamisel.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Caravani matkatoolid

Kerge ja mugav kaelatoega matkatool. laiad käepidemed, seljatugi kallutatav peaaegu magamisasendisse, mõõtmed 165 x 67,5 x 112. Hind sisaldab kahte matkatooli. 

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 10€/24h (pikem periood kokkuleppel)

Thetford 365 biotualett

Keemiline teisaldatav WC. Tuleb koos vajaliku keemiaga, mis tagab puhtuse ja ebameeldiva lõhna. Kogumispaagi maht 21L, loputussüsteemi maht 15L, kogumispaagi indikaatoriga. Loputussüsteem manuaalse kolbpumbaga.

Küsi saadavust telefoni või e-posti teel.

HIND: 5€/24h (pikem periood kokkuleppel)

KONTAKT